วิชิต ว่องวัฒนาการ…กับการปรับตัวให้เข้าถึงความต้องการลูกค้า – Grand Prix Online