•           Uno 3 เป็นการพัฒนาของ BPG Motors ที่สร้างมันขึ้นมา เพื่อให้เป็นยานพาหนะอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้เกือบทุกที เน้นรองรับชีวิตคนเมืองหรือบริเวณที่มีพื้นที่ไม่มากนักได้ อย่างเช่นในตึกสูง โรงงาน คอนโด มีคุณสมบัติที่คล่องตัว ทั้งยังสามารถเดินทางบนท้องถนนได้อีกด้วย