• ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมานิตยสาร Fortune ได้จัดทำ Change the World List หรือบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกโดยพิจารณาจาก บริษัทที่มีรายได้หนึ่งพันล้านดอลล่าร์ขึ้นที่มีกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักในเชิงบวกต่อสังคม โดยรายชื่อบริษัทที่ถูกพิจารณาว่า Change the World ในปี 2018 มี 57 บริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Toyota ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 31