• เทคโนโลยีหนึ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ กำลังพัฒนาเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยในอนาคตคือการสื่อสารระหว่างรถกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างรถยนต์กับรถยนต์หรือ V2V ระหว่างรถยนต์กับระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือ V2I แต่ Ford กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขยายขอบเขตการสื่อสารของรถยนต์กับสิ่งต่างๆ ให้กว้างขึ้น