• กลุ่มรถเล็กซี.ซี.น้อย พิกัดตั้งแต่ 200 ซี.ซี. ขึ้นไป มีอนาคตทางการตลาดที่คาดว่าจะสดใส ด้วยปริมาณความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ล้วนแล้วแต่มีการเจริญเติบโตอย่างมากมาย