• การเลือกซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ หรือว่ารถยนต์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกซื้อในรูปแบบเงินผ่อน แม้ว่าราคารถเมื่อคิดรวมกันแล้วอาจจะมีราคาที่แพงกว่าการซื้อแบบสด แต่ก็คุ้มค่า เพราะการซื้อแบบสดนั้นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ในการเลือกซื้อแบบผ่อนอาจจะใช้เงินที่น้อยกว่าแต่ใช้ระยะเวลานาน
  • การเลือกซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ หรือว่ารถยนต์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกซื้อในรูปแบบเงินผ่อน แม้ว่าราคารถเมื่อคิดรวมกันแล้วอาจจะมีราคาที่แพงกว่าการซื้อแบบสด แต่ก็คุ้มค่า เพราะการซื้อแบบสดนั้นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ในการเลือกซื้อแบบผ่อนอาจจะใช้เงินที่น้อยกว่า