• ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจไม่ค่อยได้เดินทางในช่วงเวลากลางคืน แต่จากสถิติของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ (Thai RSC) พบว่าจำนวนการแจ้งเหตุผู้ประสบภัยจากรถในปี 2564 ระหว่างช่วงเวลา 18.00–02.00 น. มีจำนวนมากกว่า 140,000 ราย ด้วยสาเหตุจากการที่ดวงตาต้องมีการเพ่งหรือปรับตัวเพื่อการมองเห็นในสภาวะแสงน้อย