• กระจกหน้าขอรถยนต์โดยปกติกระจกหน้ารถมีความแข็งแรงอยู่แล้ว  เพราะกระจกรถยนต์ในปัจจุบันนี้จะเป็นกระจกนิรภัยทั้งหมด เพื่อลดอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นเอง กระจกนิรภัยนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกันแต่ละอย่างมีคุณภาพและคุณสมบัติแตกต่างกันแต่อย่างไร