• 398
  0

  ใครที่ทำอาชีพขับรถสาธารณะและรถขนส่งระวังให้ดี เพราะตอนนี้กรมขนส่งทางบก เริ่มใช้มาตรการตัดแต้มใบขับขี่ผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง ควบคู่กับมาตรการเปรียบเทียบปรับ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการ
 • 4020
  0

  อัพเดทการสอบใบขับขี่ปี 2565 ที่มือใหม่ควรรู้ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการขอสอบใบขับขี่ต้องมีอะไรบ้าง รวมถึงการเตรียมตัวและจองคิวสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน คุณสมบัติผู้ขอรับใบขับขี่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถ มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ หลักฐานประกอบคำขอ ...
 • สำนักงานขนส่งทุกแห่ง “งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณี” ไม่มีกำหนด ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ คุมเข้มพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดได้เฉพาะบริการชำระภาษีรถผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for tax และช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • สำหรับใครที่กำลังจะต่อภาษี กรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนำการต่อภาษีแบบไม่เสี่ยงไวรัส COVID-19 มาฝาก