รู้จักเส้นทางใหม่ ‘น่าน-หลวงพระบาง’ 3 ชม. เชื่อมโยงเพื่อนบ้านอาเซียน – Grand Prix Online