‘2018 กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในโลกเทคโนโลยี’ – Grand Prix Online