เตรียมรถอย่างไรเมื่อเข้าสถานการณ์ฉุกเฉิน – Grand Prix Online