ระบบ EGR สำหรับลดมลพิษ หรือ Exhaust Gas Recirculation – Grand Prix Online