รอต่อไป รถยนต์บินได้ ร่วงขณะทดสอบ - www.grandprix.co.th