รถที่มี พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองทุกคน – Grand Prix Online