ยอดขายรวมกุมภาพันธ์ ลดลง 17.1% พิษเศรษฐกิจชะลอและไวรัสโควิด-19 ระบาด