ปัญหาที่อาจเกิดเมื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้เชิงธุรกิจ - Grand Prix Online