จอดรถบนทางเท้า : ถ้าจอดรถมั่วบนทางเท้า เทศกิจและคนทั่วไปสามารถจับได้