เดินเพลินที่งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43 - www.grandprix.co.th