“การจ่าย ค่าสินไหมทดแทน เกินความคาดหมาย” ของบริษัทกลางฯ