ภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์กระทบการผลิตของ Nissan และ Honda – Grand Prix Online