บีเอ็มดับเบิลยูร่วมฮ้อปคาร์ ยกระดับการเดินทางแบบ คาร์แชร์ริ่ง ผ่านแอป HAUP