บุคคลต่างด้าว-ชาวต่างชาติ…อยากทำใบขับขี่ เพื่อขับรถ จะทำอย่างไร???

สำหรับบุคคลต่างด้าว หรือชาวต่างชาติในประเทศไทย ที่มีความต้องการขับขี่ยานยนต์ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยเรื่องนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถ ให้บุคคลต่างด้าวเพิ่มอีก 10 กลุ่ม จากเดิมที่มีเพียง 4 กลุ่ม รวมเป็น 14 กลุ่ม สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ระบุไว้ในใบรับรองที่อยู่เท่านั้น ส่วนชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่าที่มีเอกสารแสดงตนและใบรับรองถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎ กระทรวง สามารถทำใบขับขี่ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

บุคคลต่างด้าว จำนวน 14 กลุ่ม ประกอบด้วย อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ, ชาวเวียดนามอพยพ, อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย), ไทยลื้อ, ผู้อพยพ เชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา, ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย, จีนฮ่ออิสระ, เนปาลอพยพ, ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, ชาวเขาที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2528, ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวลาวภูเขาอพยพที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย, บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่สูง, ม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก, และชาวมอแกน (ในพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ) เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดให้

หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวคนต่างด้าว, ใบรับรองถิ่นที่อยู่, ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป มาแสดง ณ สำนักงานขนส่งที่ตนมีถิ่นที่อยู่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้ เนื่องจาก คนต่างด้าวดังกล่าวเป็นบุคคลซึ่งถูกควบคุมจำกัดเฉพาะในเขตพื้นที่ ทำให้การใช้ใบอนุญาตขับรถใช้ได้เฉพาะในเขตการควบคุมเท่านั้น หากจำเป็นจะต้องใช้ใบอนุญาตขับรถนอกเขตการควบคุม บุคคลต่างด้าวผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตการควบคุมจากผู้มีอำนาจอนุญาตด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง ได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการทำงาน และใบรับรองถิ่นที่อยู่ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ในส่วนของบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลุ่มอื่น ๆ ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานะแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศ จึงยังไม่สามารถออกใบอนุญาตขับรถให้ได้ในขณะนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8425 หรือสายด่วนกรมขนส่ง 1584 และสำนักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศ

ซึ่งขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ มีดังนี้…

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก โดยมีหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ  และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหากมีใบขับขี่สากล ก็สามารถขับขี่รถได้เลย

หากผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมา พร้อมภาพถ่าย เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
– ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย  จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใด ๆ
– ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
– ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์    ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ นครเจนิวา ค.ศ.1949
– ใบอนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย    โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษา ไทย    ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
2. ทดสอบสายตาบอดสี
3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย แบ่งเป็นรอบเช้า 8.00-9.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 น.
4. ทดสอบสายตาบอดสี โดยอ่านแผ่นสีในชุดทดสอบ
5. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
6. ทดสอบขับรถ
7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ และ รอรับใบอนุญาต

 

เรื่อง : สมโภชน์ นันทโรจน์

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE

ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Related posts:

ยิ่งกว่า The Fast!!!! 20 อันดับ รถ Super Car ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
ปัญหาดราม่า ฟอร์ด เกียร์พัง !!
สาเหตุที่ยางระเบิด มันเกิดจากอะไร???
สุดยอดรถในตำนาน ฮิตตลอดกาล ราคาโดนใจ !!
“เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ผู้หญิง...เลิกหลง”
"กทม." จะแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่งให้ผู้แจ้งเบาะแสขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า – หาบเร่แผงลอย และผู...
เปรียบเทียบไขข้อสงสัย Yaris ATIV กับ VIOS มันต่างกันตรงไหน
ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศยอดขายไตรมาสสามโตขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์  

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up