บีเอฟกู๊ดริช ประกาศการกลับมาสนับสนุนการแข่งขันดาการ์ครั้งที่ 39