“บีอาร์จี กรุ๊ป” วางพวงมาลาวันปิยมหาราช – Grand Prix Online