ต.สยาม ลุยต่อ! ร่วมมือ ตุ๊บตั๊บการยาง เปิด GRIP จ.ชุมพร